Referater af ordinære generalforsamlinger

   

Referat af generalforsamlingen i Haveforeningen Risskov onsdag d. 7/3 2018 kl.: 19:00 på Risskov Bibliotek


1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Lund, og han blev valgt.


2. Valg af stemmetællere.

Valgt blev Margrethe, Hans Martin, Kim, Jytte, Steen, Bo.


3. Beretning.

Nicol aflagde en mundtlig beretning som supplement til efterårs- og forårsbrevet. Bestyrelsen har holdt mange møder i årets løb både i og udenfor sæsonen. Bestyrelsen har i sit arbejde lagt vægt på, at fællesskabet skal være det bærende element i foreningen, og vi har taget initiativer ud fra det. Vores nye vekomstfolder er klar og er i dag blevet omdelt, og den vil fremover blive delt ud til nye medlemmer.


Ellers har der været arbejdet meget med at få lavet drænløsninger, og vi håber, at vi kommer i mål med det i løbet af foråret.


Til sommer har vi 100 års jubilæum som den ældste haveforening i Aarhus. Det bliver markeret med en stor fest, og alle skal være velkomne til at deltage i planlægningen på forskellige måder. Det vil der blive orienteret yderligere om senere hen.


I Aarhus kommune er der gang i nye initiativer og nye bestemmelser, og det vil det kommende år nok blive præget af i hvert fald på bestyrelsesniveau.


Kommentar fra salen og svar hertil:


Ove Nurnberg: tak til bestyrelsen for årets arbejde. Hvordan mon det bliver med kloakeringen? Er der noget der skal tages højde for?


Vi regner med at der bliver gravet i vejene og så ført en stikledning ind til nærmeste mur i huset.


Peter 103: klogt at lave kloakarbejdet i vejen.


Inger: hvad betyder de kommunale udviklingsplaner for kolonihaver?


Det vides endnu ikke, men vi følger det naturligvis tæt og har også haft repræsentanter i nogle af udvalgene. Følg selv med på kommunens hjemmeside under kolonihaver - hvor der også kan læses om kloakering.


Lars 213: Aarhuskredsen har ikke deltaget i arbejdet omkring fremtiden sammen med kommunen, men nu begynder de åbenbart at blande sig i det alligevel.


Hvis vi alle er enige om at få ført kloakstikledningen ind til huset, kan det gøres for en meget billig penge til den tid.


Beretningen blev herefter godkendt.


4. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.


Kristen fremlagde årsregnskabet.


Det anførte lån angår etableringen af nyt vand.


Malene 128: hvorfor er der indtægter på internet og hvad er det med renovation?


- Folk betaler for internet og derfor er der også udgifter, der skal dækkes ind.


Renovation er ved en fejl blevet opkrævet to gange.


Hanne 19: Hvorfor er bestyrelsesudgifter steget til 30000 kr, nå det plejer at være 25000.


- det skyldes at alle udgifter nu er lagt ind på denne post,og at der ikke er atle om forhøjede honorarer.


Regnskabet blev herefter godkendt.


5. Indkomne forslag.


a) forslag fra Lu have 70:


ordensreglernes §4.6 ændres til ”Anvendelse af motordrevne og


elektriske haveredskaber er ikke tilladt efter kl. 21:00, i weekenderne


efter lørdag kl. 14:00, samt på helligdage.


Lou motiverede sit forslag og anførte bl.a., at det kunne være svært at nå at slå græs om formiddagen, når vejrliget er så vådt som det er.


Der var flere der advokerede for at bibeholde den nuværende ordning.


Forslaget blev vedtaget med stort flertal.


b) forslag fra Michele have 229b:


havetrampoliner i haverne skal være nedgravede.


Michele begrundede sit forslag.


Nicol: nej tak til forslaget.


Hanne: vi kan vel stadig høre børnene.


Kristian 128: Der er for meget vand i undergrunden


Gry 59: træer med mange rødder kan vanskeliggøre en nedgravning.


Birgit 200: der skal da være plads til liv og glade dage i kolo.


Verner 129: grav ned - løsningen kan ikke bruges alle steder. Snak nu med jeres naboer om brug af trampolin, så det hele kan gå i mindelighed.


Forslaget blev forkastet.


c) forslag fra bestyrelsen: vi indfører helt nye vedtægter – se særskilt


bilag. Baggrund for forslaget kan læses i bestyrelsesberetningen.


Nicol motiverede forslaget og understregede, at der har været formøde i dag for alle der havde lyst til at mere i dybden med forslaget til de nye vedtægter.


Hans Martin. Der har i den skematiske fremstilling været undladt § 11 og 12, men det er efterfølgende blevet rettet.


Det der er til afstemning, har ALLE modtaget enten pr brev eller pr mail.


Gitte 132: kan man få nyt hus i haveforeningen, hvis man i forvejen har hus?


Svar: Det er en del af ordensreglerne og ikke vedtægterne.


Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3s flertal, og det kan derfor fremlægges til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.


6. Godkendelse af budget.


Den fejlagtige opkrævning af renovation har også indflydelse på budgettet.


Spørgsmål fra Hanne om ??


Der budgetteres med et stort underskud, men det er penge vi har, og de skal bruges til vores drænløsning.


Budgettet blev vedtaget.


7. Valg af formand.


I lige år er formanden på valg. Nicol er villig til genvalg.


Nicol blev valgt.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.


På valg er Michelle, Allan og Kurt. Derudover udtræder Bo af bestyrelsen. Der skal altså ialt vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. De førstnævnte er villige til genvalg.


Genvalg for 2 år blev Michele, Allan og Kurt


Nyvalgt for 1 år blev Tina have 105.


9. Valg af suppleanter. (Skal vælges hvert år - nuværende er Dorte have 20 og


Peter have 21).


Genvalg til Peter og Dorte.


10. Valg af revisor (Vagn) og revisorsuppleant (Hans Martin).


Vagn blev genvalgt, og det blev Hans Martin også.


11. Valg af vurderingsudvalg og suppleant. Udvalget består af Lars have 160, Lars


Jacobsen have 213, Kristian Torp have 201. På valg er Lars Jacobsen og Kristian Torp.


Lars og Kristian blev genvalg. Suppleant Bent have 85 var på valg men var ikke tilstede. Steen have 4 blev valgt.


12. Valg af elaflæsningsudvalg. Udvalget består af Jan Djervad og Allan


Hauerslev.


På valg er Allan have 62. Gitte have 132 og Hanne have 19 melder sig også som interesserede.


Allan blev valgt efter skriftlig afstemning.


13. Valg af vandaflæsningsudvalg. Udvalget består af Kristian Torp og Steen Dagø.


På valg er Steen have 4. Peter have 103 opstiller også.


Peter blev valgt efter skriftlig afstemning.


15. Valg af flaggruppe ( Vagn, Skipper, Christian (have 128), Annemarie, Verner).


Vagn 45, Verner 129, Annemarie 129, Peter 192, Kristian 128 blev valgt.


16. Evt. – herunder lodtrækning af præmier i forbindelse med fællesarbejdsdage.


Dorte 20 præsenterede vores nye folder.


Dorte agiterede for, at sommerfesten skal være noget særligt og have en høj deltagelse. Er man interesseret i at være aktiv som tilrettelægger, kan man henvende sig til Dorte efter generalforsamlingen.


Lou har forslag om, at der kan være “åben have” på dagen. Vil gerne selv være med til at arrangere det.


Inger efterlyste sandwich i forbindelse med generalforsamling. Hvem vil fremover mon stå for det?


Anne Marie fortalte om strikkeklubben om tirsdagene - og der er åbent for alle.


Peter have 192: Mon vi kan få kompost med retur, når de grønne containere bliver afhentet. Vi kan så forsyne os heraf evt. mod en mindre betaling. God ide.


Hanne have 19 problematiserede brug af email frem for alm post, da man så ikke fik tilbagemeldinger fra postnord på ukendt adresse eller andet.


Lodtrækning i forbindelse med fællesarbejde.


Lars Ole stod for lodtrækningen blandt alle de haver, der har deltaget i fællesarbejdet mindst 2 gange. Udtrukne blev en del, der ikke var til stede, og 5 heldige der var til stede, nemlig:


Have 228.


Have 200.


Have 43.


Have 124.


Have 158.


Bo Hamburger blev takket for flere års godt arbejde I bestyrelsen, og dirigenten takkede for god stemning og god ro og orden.


/Ref Kurt
Referat af Generalforsamling Haveforeningen Risskov 9/3-2016


Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning for 2015

4. Regnskab for 2015

5. Budget for 2016

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand, på valg Bente Hjorth

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af to suppleanter.

10. Valg af en revisor

11. Valg af en revisorsuppleant

12. Valg til vurderingsudvalg

13. Valg til suppleant for vurderingsudvalg

14. Valg af el-udvalg

15. Valg af vandudvalg

16. Aktiviteter, flaggruppe

17. Eventuelt – herunder lodtrækning om præmier for deltagelse i fællesarbejde

 

ad 1.

Anne-Marie (Verners have), Ane have 29, og Skipper have 93

ad 2.

Peter Lund, Have 68

ad 3.

Verner fremlagde bestyrelsens beretning.

Kommentarer til beretningen:

Henning have 178 – supplerede beretningen med at birketræer let går i dræn og at der muligvis ikke er spulet fra havegang 4. Verner svarede, at der er spulet fra 4. havegang samt at kloakmandens vurdering var, at det var de høje træer ved Asylvej, der sandsynligvis er problemet

Lars Ole have 130. Er hækhøjden på 160 cm gældende for alle hække rundt om haven ? Verner svarede, at det gælder alle hække undtagen hække mod Asylvej

Rigmor Max have 230a: Fuld forståelse for, at hækhøjden skal være 160cm. Når grunden falder meget fx 50 cm – hvorfra måles hækken så ? Verner svarede, at målepunktet er midt i hækken.

Erik have 234 Der er nogen, der har hæk op til private grundejere – hvad gør man her. Verner svarede, at det må være den generelle regel for ”normale” grundejere, at hækken skal være 180 cm. Men Verner var også usikker på det, så han lovede at undersøge det.

Vagn have 45. Opfordrede til at man hurtigt fik vedligeholdt dræn, da der er tegn på, at spuling ikke løser problemer og i nogle tilfælde havde forværret problemet. Verner svarede, at det vil betyde en udgift.

Beretningen blev vedtaget.

 

Ad 4.

Regnskabet blev fremlagt af Hanne.

Have 134 havde et spørgsmål til Internet om det var noget, som foreningen havde udgift til. Peter have 21 forklarede, at projektet ”internet” har lånt de 20.000 kr af foreningen med en forventning om, at beløbet er tilbagebetalt inden for få år, så der er ikke tale om, at foreningen betaler for løsningen med Internet.

Regnskabet blev vedtaget.

Ad 5.

Budgettet blev fremlagt af Hanne.

Der var ingen spørgsmål til det.

Ad 6

Forslag 1 – ønske om helårsvand

Det var ønske om skriftlig afstemning.

Gitte have 136 begrundede sit forslag 1

Henning have 178 – er det nødvendigt med vand, når man kan stille en tønde op og samle regnvandet?

Have 134 – Hvordan forholder kommunen sig til helårsvand ? Verner svarede, at alle foreninger i kredsen indberetter til kommunen om de har helårsvand.

Lars  230a – Hvad er bestyrelsens begrundelse for ikke at anbefale helårsvand ? Verner svarede, at begrundelsen er, at vi på den måde undgår sprængte vandrør i de haver, hvor der ikke lukkes korrekt.

Forslaget blev ikke vedtaget med 40 Ja, 52 Nej og 4 blanke

Forslag 2 – ønske om vandåbning den første lørdag i marts

Ikke krav om skriftlig fremstilling

Gitte have 136 og Peter Lund har begge stillet forslag 2

Forslaget blev vedtaget med 2 imod.

Forslag 3 bortfalder efter at forslag 2 blev besluttet.


Forslag 4

Verner begrundede forslaget med, at oversvømmelser ikke alene skal være de enkelte havers problem. Det er der også givet udtryk for hos kommunen og kredsen, at vi netop er en forening og derfor står sammen. Det handler ikke om vand i persillebedet, men det handler om at redde huse ved store oversvømmelser.. Det er svært at vurdere, hvad udgiften til foreningen vil være, da husene har forskellige måder at være bygget på samt valg af materialer. Men målet er at undgå udgifter til husene og at bruge penge på at forbedre dræn. Forslaget er også udtryk for en erkendelse i bestyrelsen af, at der er huse i foreningen, der har problemet (ca. 4 stk).


Der udspandt sig en længere debat omkring forslaget og omkring dræningen generelt. Bestyrelsen har igangsat en plan for dræning på lang sigt og arbejder også med tiltag, der kan hjælpe de primært berørte haver.

Efter en præcisering af at økonomien i forslaget må findes inden for budgettet, blev forslaget vedtaget.


Forslag 5

Det blev præciseret af Peter Lund, at forslaget er en årlig hensættelse på 30.000 kr.

Have 86. Vi har hensat mange midler og generalforsamlingen kan vælge at ændre i hensættelserne. Verner svarede, at bestyrelsen har fået den rådgivning, at det vil være hensigtsmæssigt at spare op. Der vil i forbindelse med kloakeringen kunne etableres en selvstændig drænledning ved siden af kloakrørene, der så kan bruges af de enkelte haver efter behov. Hvis vi gør noget nu, så vil det alene være en forbedring af det eksisterende dræn på tværs af haverne.


Have 86 – betyder de 30.000 kr årligt, at foreningens indtægter skal øges med 30.000 kr ? Verner svarede, at hensættelsen søges afholdt inden for budgettet, men hvis budgettet bliver stramt kan det betyde en lejeforhøjelse.

Asbjørn have 162. Det er dejligt at der hensættes penge. Men det undrer ham, at det ikke allerede er hensat i regnskabet.

Vagn 45. Det jeg ikke forstår er at man hensætter 30.000 kr, hvis der er plads i budgettet. Når det er et forslag må det betyde, at det er ekstra penge man opkræver. Peter Lund henviste til Verners tidligere svar, at der i budgettet for 2016 er plads til at hensætte 30.000 kr. Hvis det så i kommende år bliver mere stramme budgettet, må det betyde en forhøjelse af lejen.

Have 86. Hvis der hensættes, så må det være penge, der er øremærket til det og som holdes uden for den normale økonomi. Peter Lund svarede at der altid om et år kan træffes en ny beslutning.

Henning 178 præciserede, at det var have 24 og have 25, det primært handlede om.

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.


Ad 7

Der var ikke forslag til en ny formand. Verner fortalte, at bestyrelsen vil finde en ny dato for en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at der skal vælges en ny formand.

Ad 8

Michelle have 229b stillede op ud over de tre nuværende, der modtager genvalg.

Allan, Kurt og Michelle blev valgt ind.

Ad 9

Ole Bundesen blev betragtet som kandidat til suppleant, da han stillede op til valg af bestyrelsesmedlem. Ole var forhindret i at deltage på generalforsamlingen.

Leif og Ole Bundesen blev valgt

Ad 10

Vagn have 45 blev genvalgt

Ad 11

Christen blev genvalgt

Ad 12

Lars og Kristian blev genvalgt

Ad 13

Ole Bundesen blev genvalgt

Ad 14

Allan blev genvalgt

Ad 15

Steen blev genvalgt

Ad 16

Flaggruppen som nævnt i bestyrelsens beretning blev genvalgt.

Ad 17

Lodtrækningen blev gennemført og der blev klappet af de 5 vindere.Generalforsamling i ”Haveforeningen Risskov”

15/3-2017

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning for 2016

4. Fremlæggelse af regnskab for 2016

5. Budget for 2017

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af kasserer

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af en revisor

12. Valg af en revisorsuppleant

13. Valg til vurderingsudvalg

14. Valg af suppleant til vurderingsudvalg

15. Valg af el-udvalg

16. Valg af vandudvalg

17. Aktiviteter

a. Festudvalg

b. Flaggruppe

18. Eventuelt

1. Valg af stemmetællere

a. En valgt fra hvert bord

2. Valg af dirigent

a. Peter Lund

* Valg af referent: Peter Nordestgaard

3. Bestyrelsens beretning for 2016

Verner henviste til den udsendte, skriftlige beretning som på generalforsamlingen blev suppleret af en mundtlig beretning med bl.a. uddybning af elementer fra den skriftlige beretning. Verner understregede, at generalforsamlingen skulle forholde sig til både den mundtlige og den skriftlige beretning.

Verner berettede, at det var med blandede følelser, at han var blevet formand. Men i lyset af alternativerne havde han valgt at tage et år som formand. Verner benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt arbejde.
Haveforeningen er et fællesskab – en landsby. Rammerne er lejekontrakten og i den er der præciseret en række betingelser, hvor foreningens ordensreglement, der findes på foreningens hjemmeside, præciserer og uddyber lejekontrakten. Lejekontrakten findes på kredsens hjemmeside. Opgaven for bestyrelsen i haveforeningen er at varetage lejekontrakten og ordensreglerne – bestyrelsens medlemmer er ”jævne” medlemmer af haveforeningen med interesse for haveforeningen og fællesskabet. Man er ikke valgt til bestyrelsen for at være politimænd. Og hvis haveforeningen skal bestå, så kræver det engagement af alle.
Der blev givet ros til foreningens lukkede Facebook-gruppe og også præciseret, at det ikke er på Facebook, at der kan stilles spørgsmål til bestyrelsen.

Slutteligt en opfordring til, at man tænker sig om og passer på sin have og naboer fx ved at sikre, at trampoliner ikke flyver rundt i blæsevejr og ødelægger hække.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2016

Hanne gennemgik kort det udsendte regnskab. Den skyldige haveleje er et dødsbo.

Regnskabet blev godkendt.

5. Budget for 2017

Hanne gennemgik kort det på generalforsamlingen udleverede budget.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til fremlæggelsen af budgettet.

6. Indkomne forslag

Første forslag vedr. tilføjelse af §1. pkt. 2.2. Det er alene tilføjelsen med fed skrift, der var forslaget.

Forslagsstillerne ved have 213, Lars, begrundede sit forslag med en have på havegang 6, hvor der muligvis foregår udlejning af kolonihavehuset. 
Derefter var der følgende spørgsmål:

* Lars 230a. Han arbejder i sin have – er han omfattet af erhvervsvirksomhed?

* Magrethe have 86 – hvordan kan man se, om det ikke bare er et udlån til familie?

* 230B – Bente. Gjorde opmærksom på, at der er en varslingsperiode ved opsigelser som en kommentar til, at man ikke kan siges op med dags varsel.

* Have 167. Tillid bør være det bærende element.

* Fauozi: Det står allerede i ordensreglementet, at udlejning ikke må finde sted.

* Verner: Henviste til at fællesskabet og naboer bør kunne håndtere det.

* Have 134. Hvis man konstaterer en uretmæssighed, så kan man kontakte bestyrelsen. Svar: Ja.

* 230a. Man kan tjekke på AirBnBs hjemmeside, om der sker en udlejning.

* 205. Marianne. Hvad menes der konkret med erhvervsvirksomhed?
Svar fra Michelle: man må fx ikke drive frisørbutik eller andet i sin have.

* Peter 21: Kan man ikke allerede opsige folk hvis de ikke overholder ordensreglerne?
Svar fra Kristian Torp: Der er aldrig nogen, der er blevet sagt op.

Forslaget blev vedtaget

Andet forslag ”Ny §2, pkt. 8”

Forslaget blev vedtaget

Tredje forslag ”Tilføjelse til §6 pkt. 1”

230a: Fuld forståelse for forslaget, men hvem skal kontrollere det?

Forslaget blev vedtaget

Det sidste forslag er ikke et forslag til vedtagelse, men til drøftelse. Dirigenten fremlagde, at det drøftes som en tilkendegivelse af generalforsamlingens holdning, som den kommende bestyrelse kan medtage i sit arbejde.

* Forslagsstiller Christian 128 begrundede forslaget med at det var tænkt som en hjælp til bestyrelsen

* Steen have 4. Kan man ikke gøre noget ved udjævne vejene. Verner svarer, at det er den enkelte haves pligt at holde vejen ud til midten.

* 230a Rigmor: Synes at forslaget er en god ide – man kan overveje at man kan ”betale” sig fra fællesarbejdet.


Konklusion: Der blev taget godt i mod forslaget.

Have 200 Birgit, Rigmor have 230A og have 226 vil godt være med i udvalget.

7. Valg af formand

Verner gav en kort forklaring på, hvorfor at der ikke var så mange fra bestyrelsen tilstede på generalforsamlingen. Primært sygdom og ferier. Verner uddybede også, hvad konsekvenserne er, hvis der ikke vælges en formand. Kredsen vil blive indsat som administrator, og det tager de sig godt betalt for.
Typiske arbejdsopgaver for

formanden: Køb og salg af haver. Kontakt til kredsen.
Bestyrelsen har i forrige år organiseret sig med tre udvalg

* Teknisk udvalg: Dræn osv.

* Havesalg

* Kommunikation

Spørgsmål have 44. Er der bestyrelsesansvarsforsikring. Svaret var JA.

Nicol Have 44 blev valgt til bestyrelsesformand.

8. Valg af kasserer

Hanne fortalte kort, hvad arbejdet indebærer. Haveleje, betaling af regninger, el-regnskab, vand-regnskab og venteliste-håndtering. Der er et vederlag på 9500 kr.

Christen blev valgt

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt:

* Vibeke Have 225B

* Bo Have 214

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt:

a. Dorte Have 20

b. Peter Have 21

11. Valg af en revisor

Følgende blev valgt:

Hanne Have 19

12. Valg af en revisorsuppleant

Følgende blev valgt

Hans Martin have 86

13. Valg til vurderingsudvalg

Følgende blev valgt

Lars Have 160


14. Valg af suppleant til vurderingsudvalg

Følgende blev valgt

Bent Have 85

15. Valg af el-udvalg

Følgende blev valgt

Jann Djervad Have 31

16. Valg af vandudvalg

Følgende blev valgt:

Kristian Torp  Have 201

17. Aktiviteter

a. Festudvalg

i. Følgende blev valgt

Hanne Have 19

Anne Marie Have 129

Bente Have 230b

Verner Have 129

Dertil tilbud om hjælp: have 112, Susanne

a. Flaggruppe

i. Følgende blev valgt

Vagn  Have 45

Verner og Anne Marie  Have 129

Christian Have 128

Skipper  Have 93

18. Eventuelt

* Opfordring til at indfri lån for foreningens formue

* Invitation til at deltage i strikkeklubben hver anden tirsdag efter 1/5.

* Opfordring til at få sten og ral på havegangene

* Lørdag d. 25/3 kl. 10 er der standerhejsning.

* Opfordring til at fordele parkering af trailere jævnt mellem de to ”trailer-parkeringer”

* Lodtrækning med præmier blandt de haver, der har deltaget i havearbejdet blev gennemført.

Afslutningsvis takkede dirigenten for et godt møde.

Opdateret d. 11.3. 2019

Ove Damgaard, have 8.