Aktuelt

Kære medlemmer i Haveforeningen Risskov

 

Der afholdes generalforsamling onsdag d.13/3 i Fritidscenteret Skovvang (salen), Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N.

 

Henning Skaarup har takket ja til at komme og fortælle om kloakering i kolonihaverne.

 

Programmet er derfor som følger:

 

18.00-18.55: Oplæg om kloakering v. Henning Skaarup til         

de der er interesserede


19.00 og frem: Ordinær generalforsamling.

 

Der vil i år være lidt at spise, til generalforsamlingen.

 

Følgende bilag er vedhæftet denne mail:

  • Dagsorden til generalforsamling
  • Ændringsforslag
  • Bestyrelsensberetning
  • Regnskab 2018 m. budget
  • Notat til regnskab
  • Århus kommunes træ-politik

På gensyn d. 13/3.


Mvh

 

Bestyrelsen

Haveforeningen RisskovKære alle i haveforeningen


Som I måske har hørt, vil Aarhus Kommune udvide Asylvej med cykelsti i begge retninger, samt en venstresvingsbane for biler, hvilket nok vil gøre et kraftigt indhug i den grønne beplantning mellem haveforeningen og Asylvej.


For at gøre anlægsperioden kortest muligt, vil kommunen lukke Asylvej helt af for trafik i hele perioden. Vi vil derfor kun kunne køre ind i haveforeningen fra Rishøjvej. Vi kan komme til Rishøjvej via rundkørslen > Harald Selmersvej > Østre skovvej > Rislundsvej > Vestre skovvej. Der vil blive opsat omkørselsskilte, og ligeledes vil kommunen ændre på ensretningen nogle steder inde i selve haveforeningen. Arbejdet og afspærringen påbegyndes mandag d 6/8.

Der er mange, der er vant til at parkere på Rishøjvej, og vi beder om at I tager hensyn til den stærkt forøgede trafik, og ikke parkerer for tæt på Vestre Skovvej, da det så kan være vanskeligt at komme ud og ind af Rishøjvej.


Da vi kun kan få renovation og andre store lastbiler ind i haveforeningen fra Asylvej, har vi en kontaktperson, som vil hjælpe os med at skaffe adgang til lastbilindkørsel. Har I derfor brug for at få en lastbil ind i haveforeningen fx med byggemateriale, skal I i god tid kontakte Kurt.storgaard@skolekom.dk eller tlf 22451121, som så vil lave de nødvendige aftaler med entreprenøren. Det er besværligt, men desværre nødvendigt.


Vi håber, at vi trods alt kommer godt igennem denne påtvungne udfordring.


Mvh bestyrelsen
Meddelse fra bestyrelsen d. 9. marts 2018

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med standerhejsning lørdag d. 24 marts. Generalforsamlingen afholdes kl 9:45.

Der er standerhejsning, øl, sodvand og pølser kl.10:00


Bommene ved indkørslerne åbnes ligeledes denne dag, med mindre havegangene er for våde til biltrafik.Meddelse fra bestyrelsen d. 1. marts 2018

Der åbnes for vandet som planlagt lørdag d. 3. marts kl. 10:00
Meddelse fra bestyrelsen d. 20. februar 2018

Så er der brev/mail på vej til alle.

Vi holder nemlig som varslet generalforsamling i haveforeningen

Onsdag d. 7/3 kl 19 på Risskov Bibliotek.

Kl 18 samme sted er der formøde for alle interesserede om bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Vel mødt!

Mvh Bestyrelsen


9 august 2017

Læs seneste nyt vedrørende "Ny handleplan med høringsmateriale for kolonihaverne i Aarhus kommune" i nedestående link:


http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/boligen/kolonihaver.aspxMeddelse fra bestyrelsen 21 februar 2017


Generalforsamling i ”Haveforeningen Risskov”.


Vi mødes d. 15. marts kl. 19.00 på Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov.


Der serveres øl og vand, vi har valgt at spare sandwichene, så spis hjemmefra (eller ta’ en madpakke med).


1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning for 2016

4. Fremlæggelse af regnskab for 2016

5. Budget for 2017 (se vedlagte billag)

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand (posten har været varetaget af         næstformanden det seneste år – der skal foretages nyvalg for et år)           

8. Valg af kasserer (Hanne Laursen er på valg, ønsker ikke       genvalg)

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (på valg er Bo Hamburger og Verner Thomsen, Verner ønsker ikke genvalg)

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af en revisor

12. Valg af en revisorsuppleant

13. Valg til vurderingsudvalg

14. Valg af suppleant til vurderingsudvalg

15. Valg af el-udvalg

16. Valg af vandudvalg

17. Aktiviteter, festudvalg, flaggruppe. (Bestyrelsen ønsker at der bliver fundet et festudvalg der kan gennemføre både dette års sommerfest og næste års 100 års jubilæumsfest.

18. Evt. herunder lodtrækning om præmier for deltagelse i fællesarbejde

Bestyrelsen håber at I møder talstærkt frem og har tænkt på forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, i år skal vi ha’ en hel bestyrelse!


Åbning for vand:

Som vedtaget på sidste års generalforsamling bliver der åbnet for vand første lørdag i marts, det er vigtigt at kontrollere at havens hovedhane er lukket således at man undgår vandspild, Vær opmærksom på at man selv hæfter for skader der skyldes frostsprængninger, utætte vandrør o.s.v.

Lad havens hovedhane være lukket indtil faren for frost er ovre, medmindre at man har frostsikret stikledningen øvrige vandinstallationer.

Samtidig med åbning af vand bliver bommene åbnet, så det er muligt at komme ind I haveforeningen med bil, hvis vejene i øvrigt er farbare.Meddelse fra bestyrelsen 27 april 2016


Kære alle i haveforeningen Risskov


Som I jo nok ved, har det været svært at få valgt en formand i år. I sidste ende påtog Verner sig posten - men KUN for et år.


Vi har derfor lavet en række tiltag, som vi vil bede jer hjælpe os med at få gennemført.

Telefonen vil kun blive besvaret mandage kl 17 - 18, og man vil ikke kunne lægge beskeder eller forvente at der bliver ringet tilbage. Dette er naturligvis for at minimere formandens arbejde.

Vi lægger derfor op til at jeres kontakt med os foregår om mandagen kl 17-18 - og gerne ved personligt fremmøde i klubhuset.


Vi har også uddelegeret nogle opgaver i bestyrelsen, sådan at der nu er faste udvalg:


Teknisk udvalg er Ole og Bo, der tager sig af alt hvad der har med veje, pladser, dræn, mm. Henvend jer til dem, hvis I har spørgsmål desangående.


Havesalg - varetages fremover af Verner, Allan og Michelle.


Kommunikation - varetages af Kurt ( referater, opslagstavle, hjemmeside,mm).


Kasserer med styr på pengene er stadig Hanne.


Formanden koordinerer vores arbejde, tager sig af kontakten til kredsen, og helt sikkert en hel masse mere!


Vi vil prøve at få inddraget flere i bestyrelsesarbejdet omkring løsning af konkrete opgaver, så hold øje med opslagstavlen, hjemmesiden eller facebook.


Vi håber på et godt 2016 i haveforeningen.

Meddelse 1, fra Bestyrelsen den 3.marts 2016

Opslag om vandåbning:

Husk at der åbnes for vandet allerede nu lørdag d 5/3. Sørg for at Jeres stophaner er lukkede, så I undgår vandspild. Dette er også meddelt i indkaldelsen til generalforsamlingen.


Meddelse 2, fra Bestyrelsen den 3.marts 2016

Vi blevet kontaktet af Bravida, som har meddelt, at p.g.a. byggeri Rishøj afbrydes der for

strømmen torsdag den 10. marts 2016 mellem 8-12


Meddelse fra AarhusKredsen den 3. marts 2016 angående nye byggeregler:

Vi har fået brev fra Aarhuskredsen med nogle væsentligt ændrede byggeregler (husk iøvrigt at I altid selv kan holde jer orienterede på deres hjemmeside http://aarhuskredsen.dk )


Fremover må der bygges op til 50 m2 ialt med overholdelse af gældende byggeregler.

Kravet om en bebyggelsesprocent på max 10% bortfalder.

Krav om placering i havens bageste del bortfalder.

Der indføres en slags frit lejde, sådan at forstå at hvis man har bygninger, der er opført for tæt på skel, så kan de nu ved indsendelse af tegninger blive godkendt. Der tages udgangspunkt i et luftfoto fra 2014.

Nye bygninger skal for at blive godkendt overholde reglerne om 2,5 m til skel - samt alle andre byggeregler.

Fremover kan ingen huse sælges uden at der foreligger en godkendelse af byggeriet.


Meddelse fra Bestyrelsen 23. november 2015 angående bommene


Hej alle.


Angående vore bomme. De er begge 2 blevet repareret og skal lige tørre.

Vore bomme vil være åbne 2 gange på grund af kloakering i Vester Skovvej og i Rishøjvej. Første gang i uge 48 frem til fredag og næste gang inden Jul. Det er bestemt ikke noget Bestyrelsen er tilfreds med, men vi kan ikke nægte kommunen, at de beboere der bor i de berørte områder ikke kan bruge vores Haveforening til gennemkørsel, idet har ikke andre muligheder!! Entreprenøren vil placere stopklodser for alle havegangene som ikke er berørt af den gennemgående trafik, så vi på den måde minimerer kørsel rundt i Haveforeningen. Er vi ude i foreningen kan vi lukke bommene, så det umiddelbart ser ud som de er låst!! Håber  selvfølgelig ikke, det giver nogle problemer.


På bestyrelsens vegne, Bente Hjort
Haveforeningen Risskov Oktober 2015


Kære medlemmer

Efter en noget speciel sommer, hvad vejret angår, er det snart tid til at lukke ned. Vi har oplevet mange kolde morgener og aftener, men det specielle ved at være kolonist er, at vi trodser vejret og benytter enhver lejlighed til hygge i vore haver, vi trodser kulden med et par ekstra sokker og et slumretæppe. Ja, vi må indse, at vejret har vi ingen indflydelse på, men med et positivt tilbageblik har det trods vejret været en dejlig sæson.


Et Stort Velkommen til vore nye haveejere, og vi håber, at I får mange gode timer i Jeres haver.


HUSK at tilse Jeres haver i løbet af vinteren, og hvis man er uheldig at have ubudne gæster, så husk at melde det til politiet.

 

Inden vi lukker for sæsonen, så tag en snak med naboen/genboen og udveksl telefon nr., for selv om vi ikke er her, kan det være lidt mere trygt med nabohjælp, så vi kan advisere hinanden, hvis man opdager noget unormalt!!


Generalforsamling. I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til den årlige generalforsamling på Kochs Skole, Set. Johs. Allé 4 Onsdag den 9 marts 2016 kl 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 31 januar 2016 - Bente Hjorth, Marselis Boulevard 99 2 tv. 8000 Århus C.


Standerhejsning, lørdag den 26. marts 2016 kl. 10,00 med pølser og vand.


Åbning for vand og bomme.

Der bliver åbnet for bommene og for vand den 26 marts uanset frost eller dårligt vejr. Så Standerhejsning, lørdag den 26. marts 2016 kl 10,00 med pølser, øl og vand, husk nu, at det er jeres eget ansvar at sørge for, at der er lukket for jeres stophaner (for en sikkerheds skyld, så luk både ud mod vejen og ind mod jeres haver).


Kompressorer.

I det sidste toilet op mod Grenåvej vil vi stille 3. kompressorer fra den 1 oktober til den 1. december, som kan lånes til udluftning af jeres vandsystem. De skal selvfølgelig afleveres tilbage straks efter brug, så vi alle har mulighed for at låne dem. OBS. Desværre blev der sidste år kun afleveret 2 stk. tilbage!

HUSK, vi har fået udvidet vores sæson, så vi følger sommer/vintertid Så fra lørdag den 26 marts til 30 oktober 2016 må vi overnatte i vores haver.

Lige en løftet pegefinger fra bestyrelsen. Vi har fra flere sider fået fortalt, at der har boet folk i nogle haver hele sidste vinter, og det er strengt forbudt ifølge vores lejeaftale med Aarhus Kommune.


Bestyrelsen vil gerne takke for endnu en god sæson og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.Husholdningsaffald

I forbindelse med, at åbningstiden i haveforeningen er udvidet

til 25. oktober, har der været en dialog med Affald Varme Aarhus,

og der er bestilt udvidet åbning med sidste tømning

onsdag den 21. oktober 2015.

Atalen omfatter ikke storskrald.

 


Oktober

Søndag d. 25.: Der lukkes for vandet i haveforeningen kl. 15.00

Søndag d. 25.: Bommene lukkes ca. kL 15.00


Vi håber at vi ses til flere af vores fælles aktiviteter, og at I får glæde af ovenstående kalender. Husk vores mandagskontortid fra kl. 17.00 - 18.00


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Opdateret d. 11.3. 2019

Ove Damgaard, have 8.